1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Riddersma Events en tevens op alle overeenkomsten tussen Riddersma Events en een contractspartner, hierna te noemen: “wederpartij”. Onder "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere huurder of koper die met Riddersma Events een huur- of koopovereenkomst heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erven. Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van verhuurde goederen wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door Riddersma Events gehouden administratie als beslissend. Voor de uitvoering van opdrachten worden per overeenkomst opdrachtvoorwaarden vastgesteld. Zie voor de standaard voorwaarden onze website www.riddersmaevents.nl.
 
 
2. Offertes
Alle offertes van Riddersma Events zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig na de datum van aanbieding, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens en prijslijsten zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Zij zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk is bevestigd. Alle verstrekte gegevens en/of informatie zijn vertrouwelijk en blijven (intellectueel) eigendom van Riddersma Events en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd. Riddersma Events behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie- maat- en/of materiaalwijzigingen door te voeren. Riddersma Events behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en/of bestellingen te weigeren.
 
 
3. Overeenkomsten
Behoudens het hieronder omschrevene komt een overeenkomst eerst dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of anderszins namens Riddersma Events is aanvaard dan wel bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De volmacht van de vertegenwoordigers van Riddersma Events strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf van Riddersma Events gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van eerder bedoelde volmacht afgeweken worden; Eventueel aansluitend door of namens Riddersma Events gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt ter zake 3.1., 3.2 en 3.3 de door Riddersma Events gehouden administratie als beslissend.
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij naar oordeel van Riddersma Events voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de overeenkomst. Riddersma Events behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden voldaan. Riddersma Events behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zonodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.

 
4. Levering en terugbezorging bij huur
Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij gehuurde goederen zelf bij Riddersma Events op te halen en bij het beëindigen van de huurtermijn terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van gehuurde goederen is voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van Riddersma Events, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, ook ter zake is de wederpartij derhalve tegenover Riddersma Events aansprakelijk. De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen. Indien Riddersma Events zich jegens de wederpartij heeft verplicht gehuurde goederen aan wederpartij te bezorgen, zal Riddersma Events ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.

 
5. Annulering
Annuleren van de huurovereenkomst dient zo tijdig mogelijk te geschieden. Riddersma Events berekent 25% van het overeengekomen bedrag bij annulering onbeperkt het aantal dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip en 50% van het overeengekomen bedrag bij annulering binnen 30-10 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip. Bij annulering binnen 10 dagen voor het overeengekomen huurtijdstip wordt het volle contractbedrag in rekening gebracht. Annulering wordt enkel verwerkt indien verstuurd per e-mail of post en kan enkel worden gemeld door de aanvrager. Indien dit aangetoond kan worden kan de aanvraag ook geannuleerd worden door een gemachtigde of collega werkzaam voor de zelfde organisatie.

6. Duur van een huurovereenkomst
Huurovereenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur. Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip bij Riddersma Events terug te bezorgen, bij gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van Riddersma Events een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim.

 
7. Aansprakelijkheid
De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van wederpartij wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zal in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de wederpartij aan Riddersma Events verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging. Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is Riddersma Events niet aansprakelijk, ook niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal ter zake Riddersma Events voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
 
 
8. Verplichtingen wederpartij
De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen; geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; de vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) van Riddersma Events, te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen; aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Riddersma Events. ter zake te vrijwaren; onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Riddersma Events te doen geschieden.

 
9. Prijzen
Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking-, verzending- of afleveringkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Riddersma Events behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren te allen tijde haar prijzen te wijzigen.

 
10. Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door wederpartij voorafgaand aan een levering per bank of contant bij (af)levering plaats te vinden. Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen, waarbij oudere voor nieuwere gaan. Bij verkoop blijven de geleverde goederen eigendom van Riddersma Events tot dat deze evenals alle met de levering samenhangende kosten zijn betaald.

 
11. Rente en kosten
Indien betaling niet conform het vorige artikel danwel binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd van 1½ % van het openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum bedrag van € 35,00 per nota.

 
12. Waarborgsom
De wederpartij is verplicht, voordat zij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, zich middels twee geldige legitimatiebewijzen te legitimeren en aan Riddersma Events een door Riddersma Events vast te stellen waarborgsom te geven. Riddersma Events behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom evenals de kosten van de reparatie/reiniging als in 18.2. bedoeld. Riddersma Events is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de wederpartij aan al haar verplichtingen tegenover Riddersma Events heeft voldaan, aan wederpartij terug te geven. Meldingsverplichting. Wederpartij dient Riddersma Events onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van Riddersma Events of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Riddersma Events dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de wederpartij, indien wederpartij surséance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt. In de hierboven in 13.1 genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.
 
 
13. Schade en gebreken
Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan Riddersma Events te melden. Zonder toestemming van Riddersma Events mag wederpartij niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Riddersma Events slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens Riddersma Events, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.
Indien medewerkers van Riddersma Events apparatuur op locatie komen plaatsen is de wederpartij verplicht de materialen of set exact het zelfde te hebben staan als voor het vertrek van onze medewerkers.
Indien materialen vies worden of vochtig zijn van bijvoorbeeld bier zal Riddersma Events alle bekabeling, licht en geluidsapparatuur reinigen en moeten controleren op defecten. De hiermee gepaarde kosten (€23.- exclusief btw per uur) worden verhaald op de wederpartij.
Als elektrische materialen (speakers, randapparatuur, beamers verlichting, bekabeling etc.) op een natte of plakkerige ondergrond staan is de wederpartij verplicht de schoonmaak en controle kosten van tenminste €46.- exclusief btw te vergoeden.


14. Vervanging
Indien wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Riddersma Events terug te bezorgen, dient wederpartij aan Riddersma Events een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.

 
15. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van Riddersma Events kan worden verlangd; Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij Riddersma Events en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen; Riddersma Events behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij. Riddersma Events behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht; Riddersma Events behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.

 
16. Beëindiging van een huurovereenkomst
Een huurovereenkomst kan te allen tijde door Riddersma Events met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Artikel 9.3. is dan eveneens van toepassing. Bij beëindiging van een huurovereenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van Riddersma Events worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de wederpartij de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Riddersma Events gerechtigd de wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

 
17. Garantie & Retouren voor aankoop en installatie door Riddersma Events
Garantietermijn
Wanneer een aangekocht product defect raakt is het zeer fijn om te weten op welke garantietermijn u recht heeft. Riddersma Events geeft bij elk product op verzoek aan welke garantietermijn van toepassing is. Bij gebruiksgoederen kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie indien het defect door het veelvoudig gebruik komt. Fabricage fouten vallen uiteraard wel onder garantie.
Indien een reperatie niet onder de garantie valt zijn de kosten voor de eigenaar van het product.

14 dagen zichttermijn
Bij Riddersma Events heeft de klant voor alle bestellingen een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in het bezit van de klant is. Na het verstrijken van de 14 dagen is de koopovereenkomst een feit. Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig moeten omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u het product wenst te retourneren, zal het product met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Riddersma Events retour gestuurd moeten worden, conform de door Riddersma Events verstrekte instructies.

De volgende producten zijn uitgesloten voor retour
- producten die door Riddersma Events tot stand zijn gekomen in overeenstemming met specifieke specificaties van u als klant zijnde
- software waarvan u de verzegeling heeft verbroken
- artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn
- door ons of door een van onze partners geinstalleerde licht of geluidsystemen (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen)

Samengevat heeft u dus recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product. U mag dus binnen deze 14 dagen het product gratis retour sturen mits daar geldige reden voor is.

Als bij de installatie van een al dan niet bij Riddersma Events gekochtte set blijkt dat er binnen de bovengenoemde termijn sprake is van een storing d.m.v. verkeerde installatie zal Riddersma Events dit voor zijn rekening nemen.
Dit geld niet na de termijn van 14 dagen. Ook indien u zelf aanpassingen heeft gedaan aan ons installatiewerk is deze garantie niet van toepassing.

Speaker- licht sets geinstalleerd door Riddersma Events kunnen zelf uitgebreid worden d.m.v. extra speakers, versterkers, lampen, sturingen etc. dit is geheel voor eigen risico. Ook het vervangen van bekabeling zeker in geval van zelfgemaakte/gesoldeerde bekabeling kan storingen veroorzaken die niet van toepassing zijn op de garantie die Riddersma Events biedt.
Als de aangekochtte set geinstalleerd is en in werking is kan er na 14 dagen na het in bezit hebben van de installatie en het product geen aanspraak gedaan worden op Riddersma Events.
De garantie termijn bij geinstalleerde systemen is in sommige gevallen overeen tekomen maar zal nooit langer zijn dan 12 maanden.

De juiste apparatuur
Riddersma Events beslist nooit welke apparatuur er ergens geplaatst zal worden.
Ook zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van advies van een installatie
Riddersma Events kan advies geven maar de klant ondertekend de offerte en verklaard daarmee akkoord te gaan met de producten en diensten die Riddersma Events leverd.
Met het ondertekende offerte geeft u aan zelf deze spullen van Riddersma Events te willen kopen tegen de daarbij vermelde prijzen.
Riddersma Events is niet aansprakelijk voor gevolgen van te weinig geluid of verlichting na een installatie.
 
 
18. Diversen
Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 
19. Toepasselijk recht / geschillen
Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en Riddersma Events verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse waar Riddersma Events gevestigd is. Onverminderd de bevoegdheid van de sector Kanton, in de door de wet omschreven gevallen, worden alle geschillen in eerste instantie beslecht door de Rechtbank binnen het arrondissement waar Riddersma Events is gevestigd. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

 
20. Slotbepaling
Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden te zijn overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. Indien Riddersma Events heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van een of meer bepalingen in deze voorwaarden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.Op verzoek kunnen de algemene voorwaarden kosteloos per email of per post naar u toegezonden worden.
Door een offerte of factuur te ondertekenen gaat u akkoord met onze voorwaarden.
Ook geruime tijd na uw aankoop kunt u onze algemene voorwaarden toegezonden krijgen door Riddersma Events en tevens opvragen bij de te Kvk Middelburg.